Regulamin Serwisu Webgamepedia.pl
Art. 1. Definicje

1. Serwis – serwis Webgamepedia.pl

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, odwiedzająca i korzystająca z Serwisu.

3. Użytownik zarejestrowany – każda osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracji.

4. Regulamin Serwisu Webgamepedia.pl – niniejszy Regulamin wraz z przepisami szczególnymi i postanowieniami,

5. Gra online – darmowa gra w Serwisie, udostępniona Użytkownikom na zasadach niniejszego Regulaminu

6. Konto użytkownika – konto prowadzone w Serwisie dla zarejestrowanego Użytkownika pod unikatową nazwą – loginem, będące zbiorem danych Użytkownika i informacji o jego działaniach w Serwisie.

Art. 2. Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest korzystanie przez niego z urządzeń, spełniajacych minimalne wymagania techniczne, w tym urządzeń z oprogramowaniem umożliwiających korzystanie z internetu oraz przeglądania jego zasobów. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail dla Użytkowników zarejestrowanych.

2. Webgamepedia.pl nie odpowiada za skutki własnoręcznej konwersji któregokolwiek z dostarczanych formatów cyfrowych i związaną z nimi ewentualną utratę jakości.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i bezwzględnie przestrzegać jego postanowień.

4. Korzystanie z Gier online wymaga rejestracji Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, a także je aktualizować w razie ewentualnej ich zmiany.

5. W przypadku działań niezgodnych z literą obowiązujacego prawa, Webgamepedia.pl zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania Użytkownika w Serwisie.

Art. 3. Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest darmowa i nie pociąga za sobą żadnych finansowych zobowiązań.

2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi podać następujące dane osobowe:

2.1 unikatowy login Użytkownika

2.2 aktywny adres email

3. Rejestracja konta jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Webgamepedia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Użytkownika, który:

4.1 dokonuje wielokrotnej rejestracji za pomocą tych samych danych osobowych

4.2 podaje nieprawdziwe dane

4.3. zachowuje się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności publikując w Serwisie niewłaściwe treści lub reklamując inne strony w Serwisie.

5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu tylko w celach prywatnych oraz osobistych. Zabrania się korzystać z Serwisu w celach komercyjnych lub w sposób naruszający prawa autorskie Webgamepedia oraz innych osób trzecich, w tym producentów Gier.

Art. 4. Odpowiedzialność

1. Webgamepedia dokłada należytej staranności w celu usunięcia usterek i nieprawidłowości dotyczących zawartości publikowanej w serwisie przez Użytkowników. Webgamepedia oświadcza, że za wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Regulaminie sytuacji, oprogramowanie udostępnianie na stronie nie posiada możliwości ingerencji w jego treść, za co Webgamepedia nie ponosi odpowiedzialności.

2. Webgamepedia nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane lub przekazywane przez Zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz nie jest zobowiązany do nadzoru tych treści  - w razie otrzymania stosownego powiadomienia lub uwagi dotyczącej bezprawnego działania Użytkownika w Serwisie, Webgamepedia udostępni dane Użytkownika urzędowym organom.

3. Za treści przekazywane i udostępniane w Serwisie Użytkownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Art. 5. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały, treści, obrazki, w tym teksty, grafika, oprogramowanie chronione są prawem autorskim Webgamepedia oraz prawami autorskimi producentów i wydawców gier. Użytkownik nie nabywa praw autorskich do jakiegokolwiek składnika Serwisu poprzez korzystanie z usług Webgamepedia.

2. Użytkownik umieszczający w Serwisie własne treści oświadcza, że przysługuje mu do nich prawo autorskie lub zgoda do nimi dysponowania. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami wobec Webgamepedia z tytułu umieszczenia w Serwisie treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązany jest usunąć opublikowaną treść we własnym zakresie i zaspokoić roszczenia osoby trzeciej samodzielnie.

3. Wszystkie treści i materiały umieszczane w Serwisie udostępniane są Użytkownikom tylko do użytku osobistego. Zabrania się ich kopiowania, powielania, rozpowszechniania, rozprowadzania do celów komercyjnych. Zabronione jest wykorzystywanie treści, publikowanych w Serwisie do celów innych, niż dozwolony użytek osobisty.

Art. 6. Licencje

1. Webgamepedia oświadcza, że prawa i obowiązki Użytkowników poszczególnych gier wynikają bezpośrednio z umów licencyjnych lub innych umów, łączących gracza z producentem danej gry. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są przestrzegać warunków i postanowień licencji a także innych umów z producentem gier.

2. Webgamepedia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, wynikajace z umów licencyjnych oraz innych umów między producentem gier a Użytkownikami. Webgamepedia nie ponosi także odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania gier. Roszczenia wynikające z gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta.

Art. 7. Zmiana Regulaminu

1. Webgamepedia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy:

1.1. zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu za uznanie postanowień Regulaminu za niedozwolone

1.2. wynika to z obowiązku realizacji prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

1.3. jest to konieczne z racji zmiany świadczenia usług w Serwisie.

2. Regulamin wraz z prowadzonymi zmianami zostanie udostępniiony Użytkownikom za pomocą adresu email z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich opublikowania.

Art. 8. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15. sierpnia 2015 roku. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.